Služby

Zabýváme se kontrolou a ověřováním napájecích technologii celostatních, regionalních a vlečkových drah, revizní a poradenskou činností v oblasti elektrických zařízení.

UTZ-E (elektrických v celém rozsahu dle vyhl.100/1995S., ve znění pozdějších předpisů)

 • Revizní, inspekční a poradenskou činností v oblasti elektrických, zdvihacích, tlakových a dopravních zařízení UTZ.
 • Zabýváme se kontrolou a ověřováním napájecích technologii celostátních, regionálních a vlečkových drah.

Jednotlivé rozsahy UTZ

 • UTZ-E (v celém rozsahu dle vyhl.100/1995S., ve znění pozdějších předpisů)
 • UTZ-Z (v celém rozsahu dle vyhl.100/1995S., ve znění pozdějších předpisů)
 • UTZ-D (v celém rozsahu dle vyhl.100/1995S., ve znění pozdějších předpisů)
 • UTZ-T (v celém rozsahu dle vyhl.100/1995S., ve znění pozdějších předpisů)

Zajistíme:

 • Komisionální určování vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 ed.2, s návazností na ČSN 33 2000-5-51 (ed.) a vyhl. MD č.100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Provoz UTZ-E, Z, D a T z legislativní (průkazy způsobilosti, revize, prohlídky, měření a zkoušky el. zařízení) a provozní oblasti (zajištění údržby příslušných elektrických zařízení).
 • Zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů pro provozování UTZ-E.

Školení a zkoušky

Poskytujeme školení a přezkoušení osob pro elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky 100/1995 Sb., ve znění pozdních předpisů, příloha č.4

Provádíme školení a zkoušky obsluh ZZ v rozsahu projektu školení ASOCIACE ZZ ČR.

Pořádáme školení osob odpovědných odborně způsobilých pro zdvihací, dopraví a tlaková zařízení dle vyhl.100/1995 Sb.

Projektování a poradenství

 • Vlastní projekční oddělení
 • Tým zkušených projektantů v oboru elektro
 • Pružnost při zpracování změn a nových požadavků objednatele
 • Grafické zpracování předložených skic a návrhů „od ruky“

Vypracování projektové dokumentace

Inženýrská, konzultační a poradenská činnost

 • projektové studie
 • projednání s dotčenými organizacemi státní správy
 • podklady k návrhům na vydání územního rozhodnutí
 • projekty k žádosti o vydání stavebního povolení
 • projekty výrobní a dokumentace pro provádění stavby

Hlavní přednosti

 • dlouholetá zkušenost v oboru
 • provázanost výroby s vlastním projekčním oddělením
 • tým zkušených elektromontérů
 • dlouhodobá úzká spolupráce s renomovanými výrobci a dodavateli elektromateriálu
 • kvalita sledovaná vlastním úsekem technické kontroly

Silnoproudé elektroinstalace a montáže

 • kabelové rozvody, vnitřní rozvody nízkého napětí
 • vnitřní světelné rozvody a instalace osvětlení průmyslového charakteru
 • elektroinstalace budov, občanské zástavby
 • rozvody průmyslových objektů a výrobních hal
 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů
 • venkovní kabelové rozvody, přípojky NN a VN
 • komplexní LPS (hromosvody)

Termografie budov a elektrických zařízení

Infračervená termografie umožňuje diagnostiku elektrických, elektronických a mechanických součástí a prvků. Pokud se použije preventivně, je možno předcházet drahým odstávkám výroby.

Termoměření

 • diagnostika přehřívajících se části el. zařízení
 • předcházení výpadků ve výrobě
 • předcházení vzniku hmotných škod a požárů
 • vizualizace úniků tepla
 • kontrolu a lokalizace možných skrytých vad po provedení staveb

Dodání tištěného protokolu s termogramy, s teplotním měřítkem a s grafem. Měření je digitální, údaje lze dál zpracovávat, uchovat a uložit na CD

Projektování elektro

Naší snahou je porozumět požadavkům zákazníků a navrhnout technické řešení dle předloženého zadání. Projektování elektro je jednou z důležitých součástí naší práce.
Projekční činnost v rozsahu:

 • silnoproudé rozvody a elektroinstalace
 • dimenzování a jištění
 • rozvaděče, ovládací pulty
 • domovní telefony a videotelefony
 • datové sítě a kabeláže
 • elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • kamerové systémy
 • televizní rozvody (STA, TV, SAT)

Veškerou projektovou dokumentaci zpracováváme na PC, a to v systémech AUTOCAD LT a EPLAN.

Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává státní dozor na drahách.